Charter RTH


 

Print Friendly, PDF & Email
 


Begeleiding en opvang Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

1 Identificatie van de voorziening

Vzw Merlijn, gevestigd te 2100 Deurne, Schotensesteenweg 258, is door een besluit van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend voor het aanbieden van begeleiding en ondersteuning onder de vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), en dit met ingang vanaf 1 juni 2014.

2 Missie en visie

De kernopdracht van RTH binnen Merlijn bestaat erin ondersteuning te bieden aan gezinnen met een jong kind van 0 tot 6 jaar met een (vermoeden van) beperking. Ouders kunnen in Merlijn terecht voor informatie, begeleiding, advies, hulp bij sociale administratie, ....
Daarnaast kunnen ook reguliere diensten en organisaties die werken met zuigelingen, peuters en kleuters een beroep doen op Merlijn om hun expertise in het begeleiden van jonge kinderen met (een vermoeden van) beperking te verruimen.

Wij staan garant voor gemotiveerde en deskundige medewerkers die een kwaliteitsvolle ondersteuning van het kind en zijn gezin mogelijk maken. De begeleiding en ondersteuning gebeurt in een open en familiale sfeer met respect voor de noden en mogelijkheden van ieder kind en iedere ouder. De ouders worden erkend als ervaringsdeskundigen van hun kind. We geven de ouders de kans om als gelijkwaardige partners een perspectief voor zichzelf en voor hun kind uit te bouwen.

3 Ondersteuningsvoorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp in Merlijn, m.n.

 • het gaat om een jong kind van 0 tot 6 jaar met een (vermoeden van) beperking
 • het kind of zijn wettelijk vertegenwoordiger moet voldoen aan de verblijfsvoorwaarden zoals bepaald in het decreet van 07.05.2004
 • het kind mag op het moment dat hij/zij gebruik maakt van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) geen gebruik maken van niet-rechtstreekstoegankelijke hulp van het VAPH of een PAB-budget.
 • het aantal begeleidingen en de dagen opvang binnen RTH mogen het vastgesteld maximum niet overschrijdenRTH mag wel gecombineerd worden met het aanbod vanuit een dienst ondersteuningsplan, individuele materiële bijstand of middelen noodsituatie.

4 Persoonlijke bijdrage

Er wordt een persoonlijke bijdrage aangerekend zoals bepaald in het protocol van begeleiding en opvang RTH.

5 Ondersteuningsaanbod

Iedere ouder van een kind met een vermoeden van een beperking heeft per kalenderjaar recht op 8 punten, die zelf te verdelen zijn.
Binnen het aanbod van vzw Merlijn kan het gezin met een kind met een (vermoeden van) beperking gebruik maken van volgende ondersteuningsvormen:

Ondersteuningsfunctie

Omschrijving

Punten
per prestatie

Ambulante begeleiding

Algemene psychosociale ondersteuning waarbij het gezin zich naar Merlijn verplaatst

      0,155

Mobiele begeleiding

Algemene psychosociale ondersteuning waarbij de hulpverlener zich naar het gezin en/of zijn netwerk verplaatst

0,220

Groepsbegeleiding

Algemene psychosociale ondersteuning van twee of meer personen met een (vermoeden van) een beperking of hun netwerk

0,087

Dagopvang

Ondersteuning overdag voor een aangepaste opvang of aangepaste dagbesteding

0,087

Bij mobiele of ambulante begeleiding en bij groepsbegeleiding is een prestatie een begeleiding van minimaal 1uur en maximaal 2uur. Indien een begeleiding langer dan 2uur duurt, worden er 2 prestaties aangerekend.
Begeleidingen gaan in principe door op weekdagen tussen 8uur en 17uur.

De ouders verbinden zich ertoe om een gemaakte afspraak na te komen. Indien je verhinderd bent, vragen wij om uiterlijk 24uur op voorhand contact op te nemen met Merlijn. Indien een afspraak niet nagekomen wordt, zonder verwittigen, zal deze begeleiding worden aangerekend.

Elke begeleider noteert de begeleidingen of de ondersteuning bij dagopvang op een individuele fiche. De gebruiker, of een derde die in de begeleiding betrokken was, ondertekent deze fiche bij elke begeleiding of opvang.

6 Privacy en integriteit

Vzw Merlijn organiseert de dienstverlening vanuit een pluralistische visie en respecteert de ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging van het gezin.

Vzw Merlijn vrijwaart de privacy van het gezin en zijn sociaal netwerk. Er wordt geen informatie uitgewisseld aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders, behalve aan de bevoegde overheidsinstanties.
Elke begeleider is gebonden aan het beroepsgeheim.

Er wordt een beperkt dossier opgemaakt. Ter ondersteuning van de begeleiding worden administratieve gegevens en persoonlijke nota’s gebundeld. Ouders kunnen ten allen tijde inzage vragen in het dossier.

7 Decreet rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp

Het decreet rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp is sinds 01.09.2006 onverminderd van kracht in vzw Merlijn. Het decreet omschrijft o.a. het recht op informatie, inspraak, participatie, toegang tot het dossier, bijstand, privacy en menswaardige behandeling van de minderjarige. Wij garanderen alle rechten van de minderjarige vervat in dit decreet.

8 Klachtenprocedure

Indien de ouder of wettelijk vertegenwoordiger van het kind klachten heeft over onze werking, kan de ouder of wettelijk vertegenwoordiger zich het best richten tot de betrokken medewerk(st)er.
Indien dit niet voldoende bevredigend is, kan de ouder of wettelijk vertegenwoordiger zich rechtstreeks richten tot de directie, Geert Frateur (03/328.10.90. of geert.frateur@merlijnvzw.be)..

9 Opzeg ondersteuning

Minstens om de 2 jaar overlegt de begeleider met de ouder of wettelijke vertegenwoordiger of de rechtstreeks toegankelijke hulp al dan niet moet worden verder gezet.

Rechtstreeks toegankelijke hulp kan stopgezet worden door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger na overleg met Merlijn. De opzegtermijn wordt bepaald in wederzijds overleg.

Rechtstreeks toegankelijke hulp kan stopgezet worden door Merlijn:

 • als het zorgaanbod niet meer aangepast is aan de zorgvraag
 • als het kind met een (vermoeden van) beperking niet (meer) voldoet aan de ondersteuningsvoorwaarden
 • bij het niet nakomen van de verplichtingen vastgelegd in het protocol en charter
 • om redenen voortvloeiend uit de erkenning van het VAPHDe opzegtermijn wordt bepaald op drie maanden (maximaal) of in onderling overleg bepaald.

De verbrekingsvergoeding bij het niet naleven van de opzegtermijn door één van de partijen bedraagt 5 euro per dag dat de overeenkomst vroeger beëindigd wordt.

10 Verzekeringen

In het belang van het kind met een (vermoeden van) beperking en van de goede werking van de voorziening werden door Merlijn de nodige verzekeringscontracten afgesloten voor lichamelijke ongevallen van de kinderen, voor burgerlijke aansprakelijkheid van personeel en uitbating kinderen en voor brand.


Plaats en datum __________________________________________________________________________________ Voor ontvangst en akkoord,

ouder of wettelijk vertegenwoordiger vertegenwoordiger vzw Merlijn

_____________________________________ (naam) ________________________________(naam)

Protocol RTH


 

Print Friendly, PDF & Email
 


Deze overeenkomst wordt gesloten

tussen de vzw Merlijn, Schotensesteenweg 258, 2100 Deurne,

hierna ‘de voorziening’ genoemd en vertegenwoordigd door Steven Wouters, algemeen directeur

en  naam kind: …………………………………………………………………………………………….………..

geboortedatum kind: ………………………………………………………………………………………

rijksregisternummer kind: ……………………………………………………………………………..

naam ouder/ wettelijk vertegenwoordiger: …………………………………………………..

adres: ……….………………………………………………………………………………………………………

telefoon of GSM: ….………………………………………………………………………………………….

e-mailadres: …………………………………………………………………………………………………….

hierna ‘de gebruiker’ genoemd.

Met de term gebruiker bedoelen we in onze overeenkomst het kind met een (vermoeden van een) beperking en zijn ouders en/ of wettelijk vertegenwoordiger.

 

 • Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst start op ………………………………………………………………………………………………...

De overeenkomst wordt beëindigd als er niet meer voldaan wordt aan de ondersteuningsvoorwaarden. De wettelijk voorgeschreven omvang van ondersteuning vanuit RTH kan niet overschreden worden (zie ondersteuningsaanbod).

RTH biedt geen recht of perspectief op verdere ondersteuning door vzw Merlijn na uitputting van het aanbod RTH of na beëindiging van deze overeenkomst.

Indien de gebruiker gebruik maakt van niet rechtstreeks toegankelijke hulp vanuit een voorziening erkend en gesubsidieerd door het VAPH of gebruik maakt van een PAB-budget, dient het aanbod RTH stopgezet te worden. De gebruiker verbindt zich ertoe vzw Merlijn hiervan op de hoogte te brengen.

 • Charter collectieve rechten en plichten

De gebruiker verklaart geïnformeerd te zijn over de inhoud van het ‘charter collectieve rechten en plichten – begeleiding en opvang RTH’.

 • Ondersteuningsaanbod en persoonlijke bijdrage ₁

Op grond van de reglementering van het VAPH, wordt een persoonlijke bijdrage aangerekend. Deze bijdragen zijn geïndexeerd en kunnen gewijzigd worden in functie van aanpassingen in de regelgeving van het VAPH. Ook vzw Merlijn kan deze bijdragen wijzigen, rekening houdend met de richtlijnen van het VAPH.

 

Ondersteuningsfunctie Persoonlijke bijdrage ouders
Ambulante begeleiding gratis
Mobiele begeleiding 5,23 euro per prestatie
Groepsbegeleiding 5,23 euro per prestatie
Dagopvang hele dag 9,75 euro
Dagopvang halve dag 4,875 euro

 

De maandelijkse betalingen worden gefactureerd aan …………………………...………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….…. (naam + adres). De betaling via factuur dient te gebeuren met een overschrijving op de bankrekening van de voorziening, uiterlijk 15 dagen na ontvangst van de factuur.

Eventuele andere kosten (kopies, picto’s,…) zullen steeds voorafgaand kenbaar worden gemaakt.

 

Voor de dagen dagopvang wordt er jaarlijks een fiscaal attest opgemaakt dat de ouder of wettelijk vertegenwoordiger kan inbrengen bij de personenbelasting.

Naam bij wie het kind ten laste is: ……………………………………………………………………………………….

 

De ouder of wettelijk vertegenwoordiger van het kind verklaart, samen met een exemplaar van dit protocol, een exemplaar van het charter collectieve rechten en plichten – begeleiding en opvang RTH te hebben ontvangen, waarvan hij de bepalingen bijtreedt.

 

Plaats en datum………………………………………………………………………………………………………………………

Voor ontvangst en akkoord;

 

de ouder of wettelijk vertegenwoordiger                                           vertegenwoordiger vzw Merlijn

…………………………………………………… (naam)                    ……..……………………………….. (naam)

 

₁ alle bedragen zijn conform aan de wetgeving geldig op 01.01.2013 en worden aangepast aan de evolutie van de index