Dagopvang en begeleiding in MFC


Algemene informatie

Merlijn vzw is een vergunde zorgaanbieder, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). We zijn een medisch pedagogisch kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 6 jaar met zorgbehoeften.

We verwelkomen zowel kinderen met een meervoudige beperking als kinderen met een autismespectrumstoornis.

Dagopvang

In Merlijn werken we in 8 leefgroepen met maximum 7 kinderen. We verzekeren dagelijkse opvang door gediplomeerde leefgroepbegeleiders. Een orthopedagoog, klinisch psycholoog, ergotherapeut, logopedist en kinesist werken nauw samen met de leefgroepbegeleiders aan de ontwikkeling van jouw kind.

Ook een kinderneuroloog zal indien nodig medische ondersteuning bieden en contact opnemen met de behandelende artsen.

Tenslotte biedt de maatschappelijk assistent hulp bij de sociale administratie die een opname in ons MFC met zich meebrengt. Tegelijk kan je bij haar ook terecht met de allicht vele vragen waar je als ouder moeilijker zelf antwoord op vindt.Begeleiding

Ook buiten de muren van Merlijn bieden we begeleiding aan voor jouw kind wanneer het in dagopvang komt. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: meegaan bij een eerste bezoek aan de vervolgopvang of –school, ondersteuning bij het bezoek aan de controle arts voor bijkomende kinderbijslag, enzovoort.
Maar ook als ouder word je begeleid: je kan deelnemen aan de themagroepen voor ouders of aan de Impacttrainingen die je helpen bij het omgaan met de uitdagingen die de opvoeding van jouw kind met zich meebrengt.

Regelmatig worden er ook info avonden georganiseerd waaronder een SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren) avond of een autisme inleefavond.

Voorwaarden tot opname

Om gebruik te kunnen maken van de dagopvang en begeleiding binnen ons MFC, moet je beschikken over een geldig indicatiestellingsverslag van de Intersectorale Toegangspoort.

Om dit te verkrijgen moet een erkend multidisciplinair team (MDT) eerst een A-document opstellen. Dit team zal jou dan ook toelichten welke stappen je nog verder moet ondernemen.

Mogelijke MDT’s zijn:
- een Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS)
- een afdeling van Universitaire Kinder- en Jeugspsychiatrie
- jouw mutualiteit
- een CLB

Daarna zal de maatschappelijk assistent, in overleg met de orthopedagogen, aan de hand van het profiel van jouw kind onderzoeken in welke leefgroep jouw kind het beste past. Van zodra er een open plaats is in deze leefgroep en je staat bovenaan de wachtlijst dan neemt de maatschappelijk assistent contact op om concrete afspraken te maken.

Heb je ondertussen nood aan snellere begeleiding, kan je ook beroep doen op onze begeleiding RTH.Contact met ouders

We vinden het belangrijk om jou als ouder actief te betrekken bij de begeleiding van jouw kind.

We plannen formele oudergesprekken om de opmaak van het handelingsplan en de evolutie van jouw kind te bespreken. Daarnaast is er veel ruimte om informeel ervaringen en informatie uit te wisselen.

Met de leefgroepbegeleiders is er dagelijks contact tijdens het brengen en halen van jouw kind.  De maatschappelijk assistente is ook een aanspreekpunt voor alle ouders.  Zij is zowel telefonisch, via mail of persoonlijk makkelijk bereikbaar.

Praktisch

Merlijn is alle weekdagen geopend van 8u tot 17u.

1 week in de paasvakantie, 2 weken in de grote vakantie en 1 week in de kerstvakantie is Merlijn collectief gesloten.

Ouders zorgen zelf voor het vervoer van en naar Merlijn

Bij afwezigheden omwille van ziekte is een afwezigheidsattest nodig, vakantie wordt gepland in onderling overleg.

De kinderen krijgen 2 lichte en 1 warme maaltijd per voltijdse dag.

De dagprijs is maximaal 15,11 euro. Dit wordt door het VAPH vastgelegd. Dit bedrag is afhankelijk van de kinderbijslag en is ook indexeerbaar.


Contacteer de maatschappelijk assistent