Charter MFC


Print Friendly, PDF & Email
 


Multifunctioneel centrum, Merlijn vzw

1 Identificatie

Het charter collectieve rechten en plichten werd opgemaakt door de Merlijn vzw, gevestigd te 2100 Deurne, Schotensesteenweg 258 en waarvan de statuten verschenen zijn in het Belgisch Staatsblad van 28 februari 1980, pagina 885.

Merlijn vzw werd op 24 juni 2016 via het Besluit van de Vlaamse Regering erkend als Vergunde Zorgaanbieder. Zo is Merlijn vzw voor onbepaalde duur vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Voor het bieden van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning aan personen met een handicap.

2 Missie en waarden

Samen in zorg groeien!

Merlijn is een multifunctioneel centrum dat kinderen van 0 tot 6 jaar ondersteunt met zorgbehoeften die ontstaan vanuit een meervoudige beperking en/of autismespectrumstoornis. We stimuleren en ondersteunen hen medisch, pedagogisch én therapeutisch in een duurzaam proces

afgestemd op hun unieke behoeften. We begeleiden zuigelingen, peuters en kleuters met (een vermoeden van) een beperking in dagopvang. Ook thuis, op school en in de kinderopvang ondersteunen we kinderen en hun netwerk.

Merlijn wil deze kinderen zo veel mogelijk kansen geven om zich in alle domeinen van hun leven te ontwikkelen. Daarom werken we multidisciplinair en vertrekken vanuit een totale kijk op het kind met de eigen kwaliteiten, groeikansen, zorgbehoeften en ondersteuningsnoden.

We gebruiken daarvoor een afgewogen combinatie van methodieken en werkvormen. De zorg voor onze eigenheid én aandacht voor innovatie gaan daarbij hand in hand.

Omdat de kinderen voor ons het vertrekpunt zijn, vinden we het belangrijk om met hen én hun ouders een kwalitatief partnerschap te ontwikkelen. In dit partnerschap willen we de ouders helpen bij de groei van hun kind. Daarom zijn we een warme en hartelijke organisatie die streeft naar gelijkwaardigheid en diversiteit.

Respect, professionaliteit, collegialiteit en klantvriendelijkheid zijn de kernwaarden binnen ons team. Deze wensen we op een gedreven, creatieve en zelfstandige wijze te realiseren vanuit onze juiste verantwoordelijkheidszin in relatie tot de kinderen, ouders, omgeving én elkaar.

Dit alles drijft ons om als zorgaanbieder en sociale ondernemer de juiste partners en netwerken te vinden die de groeidynamiek van Merlijn mee willen helpen ontwikkelen.

Door zo samen in zorg te groeien, maken wij de zorg voor onze kinderen meer vanzelfsprekend in de samenleving.

3 Ondersteuningsaanbod

Binnen Merlijn bieden we de volgende modules aan:

 • schoolvervangende dagopvang minderjarigen met een handicap (hoge frequentie)
 • schoolaanvullende dagopvang minderjarigen met een handicap (hoge frequentie)
 • behandeling van minderjarigen met een handicap (midden frequentie)
 • training voor minderjarigen met een handicap (hoge frequentie)
 • mobiele en/of ambulante begeleiding voor minderjarigen met een handicap (hoge frequentie) De volgende dienstverlening vind je in ons aanbod:
 • Dagopvang gedurende weekdagen van 7.30uur tot 17.30uur. De voorziening sluit 1 week in de paasvakantie, 2 weken in de grote vakantie en 1 week tijdens de kerstvakantie. De vakantieregeling wordt bij het begin van de begeleiding of een nieuw werkjaar meegedeeld.
 • De kinderen worden naargelang hun ontwikkelingsmogelijkheden, hun begripsniveau en de aard van hun beperking ingedeeld in leefgroepen van gemiddeld 6 à 7 kinderen, waarvoor 2 begeleiders verantwoordelijk zijn.
 • Elke leefgroep beschikt over een eigen leefruimte. Daarnaast zijn er voldoende ruimten voor specifieke kinesitherapeutische, logopedische en ergotherapeutische begeleiding.
 • Er wordt gestreefd naar een gezonde en evenwichtige voeding. De kinderen krijgen dagelijks 2 lichte en 1 warme maaltijd. De menu wordt dagelijks uitgehangen en is eveneens terug te vinden op de website.
 • Voor elke groep gelden verschillende groepsafspraken. Tijdens het eerste oudercontact worden deze afspraken aan de ouders meegegeven. Kinderen die later instappen, krijgen deze afspraken tijdens het huisbezoek. De groepsafspraken zijn eveneens terug te vinden op de website.
 • Bij de start van de begeleiding moet aan de groepsbegeleiding schriftelijk doorgegeven worden welke medicatie uw kindje dagelijks dient in te nemen (via de administratieve bundel). Indien er wijzigingen zijn gedurende de begeleiding, dienen de ouders dit eveneens schriftelijk door te geven aan de groepsbegeleiding.
  Indien het gaat om medicatie die sporadisch ingenomen moet worden (vb. antibiotica, neus-, oor of oogdruppels, aerosol, hoestsiroop...) moet dit schriftelijk doorgegeven worden via een standaard briefje. Medicatie waarvan niet op papier staat wanneer en hoeveel er moet gegeven worden, zal niet toegediend worden.Medicatie die aan het kind gegeven moet worden, wordt door de ouders van thuis meegebracht.De medicatie in Merlijn wordt gegeven door de begeleiders, onder supervisie van de arts en verpleegkundige van Merlijn.
 • Dringende medische zorgen worden desgevallend verstrekt door de arts of verpleegkundige verbonden aan de voorziening of door de dichtstbijzijnde spoedgevallendienst.
 • De ouders worden formeel ondersteund door de orthopedagogen in ouderbesprekingen, de paramedici tijdens de jaarlijkse therapeutenavond en SMOG-avond, de leefgroepbegeleiders tijdens oudercontactavonden, de sociale assistente voor hun sociaal administratie en de in-, door- en uitstroom van hun kind. Bovendien ontvangen ze dagelijkse informele ondersteuning van de leefgroepbegeleiders bij het brengen en halen van hun kind. De ouders ontvangen ook mogelijke ondersteuning via een praat-of groeigroep en oudertraining in functie van de zorgbehoeften van hun kind.Omschrijving van de doelgroep

Merlijn richt zich voornamelijk op zuigelingen, peuters en kleuters met een meervoudige beperking en/of een autismespectrumstoornis waarvoor de aanpak in een multifunctioneel centrum de beste groeiperspectieven én ontwikkelingskansen biedt.

Bijzondere opnamevoorwaarden
Opname is enkel mogelijk mits een indicatiestellingsverslag van de jeugdhulpregie waarbij de typemodules en handicapspecifieke kenmerken overeenstemmen met de modulering van Merlijn vzw.

Daarnaast dient het kind te beschikken over een rijksregisternummer, gezien deze gegevens noodzakelijk zijn om de administratieve inschrijving en subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap mogelijk te maken.

Opname is niet mogelijk indien

 • de medische problematiek of de algemene gezondheidstoestand een gespecialiseerde en/of intensieve behandeling vereist, die de medische draagkracht overschrijdt zodanig dat andere gebruikers op minder verantwoorde wijze gevolgd kunnen worden
 • een technische en materiële uitrusting vergt die Merlijn niet ter beschikking heeft
 • als er sprake is van psychische en/of gedragsproblemen die ernstige risico’s inhouden voor de andere gebruikers.

Bij elke opname wordt er steeds een proefperiode van 3 maanden ingelast. Tijdens deze proefperiode kan de opname-overeenkomst enkel beëindigd worden indien men 1 week voordat de proefperiode voorbij is de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft ingelicht.

5 Wederzijdse rechten en verplichtingen:

- Merlijn is een pluralistische instelling. Ze weigert geen gebruiker op grond van
etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische, godsdienstige overtuiging of financiële draagkracht.

 • -  De voorziening eerbiedigt alle overtuigingen van de gebruikers; religieuze, ideologische of filosofische. Zij zal maximale inspanningen leveren om de privacy van de gebruiker te vrijwaren. Alle medewerkers van Merlijn zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
 • -  Het decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp (7 mei 2004) is eveneens richtinggevend in de dagdagelijkse omgang met de gebruiker. Het decreet voorziet 3 belangrijke principes:
  1. handelen in het belang van de minderjarige
  2. rekening houden met de bekwaamheid van de minderjarige
  3. de rechten zijn voor alle minderjarigen gelijk

  Bij de start van de begeleiding krijgen de ouders of wettelijk vertegenwoordiger van het kind een brochure mee waarin deze rechten verder gespecifieerd zijn.

 • -  Er wordt van ieder kind een persoonlijk dossier opgemaakt, dat zorgvuldig bewaard wordt. Het dossier is een werkinstrument, met enkel relevante gegevens over de begeleiding van het kind. Naast administratieve gegevens bevat het dossier informatie over de diagnose (indien gekend), de ontwikkeling en evolutie van het kind en medische gegevens.
  1. De ouders of wettelijk vertegenwoordiger kunnen ten alle tijde het dossier van hun kind inkijken bij de maatschappelijk assistente, ten laatste binnen de 15 dagen na ontvangst van het verzoek.
  2. Het medisch dossier wordt afzonderlijk bijgehouden en is enkel toegankelijk onder begeleiding van de kinderneuroloog.
  3. Gegevens verstrekt door derden die als vertrouwelijk bestempeld zijn, zijn niet toegankelijk tenzij zij hiervoor toestemming hebbengegeven.
  4. In geval van tegenstrijdige belangen tussen ouders of wettelijk vertegenwoordiger van het kind en het kind zelf primeren steedsde belangen van het kind. Indien ouders onderling tegenstrijdige belangen hebben (vb. bij een echtscheiding), zijn enkel de gegevens toegankelijk over het kind en over zichzelf. Gegevens betreffende de andere ouder zijn vertrouwelijk en staan niet ter inzage.1
 • De kindbespreking of het evolutieverslag dat systematisch opgemaakt wordt, wordt steeds besproken met de ouders. Indien nodig kan dit aangevuld worden met gegevens die de ouders tijdens dit gesprek verschaffen. Daarnaast hebben de ouders de mogelijkheid om op elk moment het handelingsplan ter discussie te stellen en een aanpassing hiervan te vragen.
 • Ouders en familieleden of kennissen kunnen steeds in Merlijn terecht; voorafgaand telefonisch contact is aangewezen.
 • Bij afwezigheid van het kind dienen de ouders of wettelijk vertegenwoordigers zo snel mogelijk Merlijn hiervan te verwittigen.Kinderen kunnen vakantie nemen ten belope van het maximum aantal schoolvakantiedagen per jaar.Afwezigheid wegens ziekte voor max. 2 opeenvolgende dagen, dient schriftelijk bevestigd te worden door de ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Een doktersattest is vereist indien het kind langer dan 2 opeenvolgende dagen ziek is of indien het maximum van 10 afwezigheidsdagen per kwartaal overschreden is.

6 Financiële regeling

De door de gebruiker verschuldigde persoonlijke bijdrage wordt berekend volgens de reglementaire voorschriften en wordt in het protocol bepaald. Prestaties van de voorziening, die niet door de overheid via de dagprijs voorzien zijn, worden afzonderlijk aangerekend. Deze prestaties worden vermeld in het protocol.

7 Heroriëntering of ontslag

Merlijn verbindt zich ertoe om de kinderen die werden opgenomen niet te ontslaan, noch de dienstverlening te beëindigen tenzij om één van de hiernavolgende redenen:

 • bij het niet nakomen door de gebruiker of zijn wettelijk vertegenwoordiger van in het protocol en reglement van orde vastgelegde verplichtingen
 • indien de lichamelijke en/of geestelijke toestand van de gebruiker dermate gewijzigd is dat het zorgaanbod van de voorziening niet meer kan beantwoorden aan de noden en zorgvragen van de gebruiker
 • bij het niet opvolgen van medisch advies in levensbedreigende situaties
 • bij zeer ernstige gedragsproblemen die ernstige risico’s inhouden voor de andere gebruikers of medewerkers1 conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Bij éénzijdige opzegging door de voorziening dient rekening gehouden te worden met een opzeggingstermijn van 3 maanden, tenzij een versnelde procedure noodzakelijk is of in wederzijds akkoord een andere termijn wordt overeengekomen.

De gebruiker of zijn wettelijk vertegenwoordiger heeft ten allen tijde het recht om de begeleidingsovereenkomst te verbreken. De opzeggingstermijn wordt dan in wederzijds overleg bepaald.

Wanneer de vastgestelde of overeengekomen opzegtermijn niet gerespecteerd wordt door de wettelijke vertegenwoordiger dient men aan Merlijn een verbrekingsvergoeding te betalen. Deze vergoeding is, per dag dat men vroeger de voorziening verlaat, het verschil tussen de reglementair vastgestelde volledige dagprijs en de verminderde dagprijs met een maximum van 30 dagen, tenzij door de betrokkene wordt aangetoond dat de voorziening de schriftelijke overeenkomst niet nakomt.

In geval van betwisting van het ontslag of de beëindiging van de ondersteuning, kan de gebruiker of wettelijk vertegenwoordiger deze betwisting voorleggen aan de klachtencommissie (zie bijlage) binnen een termijn van 30 dagen. De opzegtermijn wordt in dit geval opgeschort. Voor de behandeling van deze betwisting wordt de klachtencommissie uitgebreid met een onafhankelijke derde. Deze persoon wordt aangewezen in onderling overleg met de voorziening en de ouderraad.

De klachtencommissie hoort alle betrokken partijen en poogt deze te verzoenen binnen de 30 dagen. Het resultaat van deze verzoening wordt opgenomen in het handelingsplan.

Wanneer er geen gepaste oplossing gevonden wordt, verbindt Merlijn zich ertoe mee te werken bij het zoeken naar een andere aangepaste voorziening zonder daarom echter een alternatieve verblijfsmogelijkheid te garanderen.

Merlijn richt zich tot zeer jonge kinderen. Rond de leeftijd van 6 jaar trachten we de kinderen dan ook te heroriënteren naar een andere voorziening voor niet- schoolgaanden, het buitengewoon of gewoon onderwijs. Om de overstap vlot te laten verlopen, stellen we enkele medewerkers ter beschikking die samen met de ouders op zoek gaan naar een geschikte vervolgopvang voor het kind.

8 Collectief overleg met de gebruikers

Aangezien onze gebruikers niet handelingsbekwaam zijn, richten we ons collectief overleg tot de ouders of wettelijk vertegenwoordiger van de gebruikers.

Het collectief overleg wordt georganiseerd binnen de ouderraad. Via deze ouderraad hebben de ouders inspraak in de voorziening. De ouderraad heeft als doel de belangen van de gebruikers (kinderen) te behartigen in samenspraak met de verantwoordelijken van de voorziening.

Elke ouder of wettelijk vertegenwoordiger wordt op de vergaderingen van de ouderraad uitgenodigd en krijgt achteraf een schriftelijk verslag van deze vergadering.

Zowel de ouderraad als de voorziening hebben initiatiefrecht om advies te vragen of uit te brengen inzake aangelegenheden die de verhouding voorziening – gebruiker aangaan. Er is hoorrecht en antwoordplicht omtrent elk onderwerp waarover de ouderraad een standpunt aan de verantwoordelijken van de voorziening wenst mee te delen.

Verder verstrekt de voorziening aan de ouderraad de noodzakelijke informatie over

9

 • wijzigingen aan het charter collectieve rechten en plichten en protocol van verblijf
 • wijzigingen in de procedure voor het afhandelen van klachten
 • belangrijke wijzigingen in de algemene woon- en leefsituatie
 • belangrijke wijzigingen in het algemeen concept van de voorziening en de algemene begeleidingssituatie
 • alle andere elementen die de gebruikers als groep aanbelangen (vb. maatregelen om de gezondheid en veiligheid te waarborgen), met inbegrip van informatie omtrent inzet financiële middelen, jaarrekening en begroting
 • kwaliteitsbeleid onder meer kwaliteitsplanning, resultaten tevredenheids-onderzoek, extern auditrapport planning en evaluatie van allerhande activiteiten

De klachtenprocedure

Elke ouder of zijn wettelijk vertegenwoordiger kan een klacht met betrekking tot de hulp- en dienstverlening indienen:

Mondelinge klachten:

 • de ontvanger van de klacht meldt de klacht aan de directeur. Wanneer de gebruiker meermaals wrevels/frustraties uit aan een medewerker en deze niet opgelost raken ondanks een open communicatie en zoeken naar antwoorden/oplossingen van de betrokken medewerker(s) dan worden de wrevels/frustraties verder behandeld als een mondelinge klacht.
 • de directeur zoekt, samen met de ontvanger en/of het betrokken team, een passend antwoord/ oplossing
 • de ontvanger of een andere, door de directeur aangeduide medewerker, bespreekt het antwoord/ de oplossing met de gebruiker of met diegene die de klacht formuleerde binnen de 4 weken na ontvangst van de mondelinge klacht
 • is het antwoord/ de oplossing voor de gebruiker bevredigend, dan is de klacht afgehandeld
 • de directeur noteert de klacht en antwoord/oplossing in het klachtenregister
 • is het antwoord/de oplossing niet bevredigend dan vraagt de ontvanger of de andere medewerker aan de gebruiker zich schriftelijk tot de directie te wendenSchriftelijke klachten:

10

de gebruiker richt zijn klacht schriftelijk tot de directie
de directeur onderzoekt de klacht en bezorgt binnen de 4 weken een schriftelijk antwoord aan de indiener van de klacht en noteert de klacht in het klachtenregister
indien het antwoord van de directeur geen voldoening geeft aan de indiener van de klacht, moet deze laatste zich richten tot de interne klachtencommissie de directeur zal de indiener meedelen wie tot de klachtencommissie behoort en tot wie men zich moet wenden (zie bijlage)
de commissie zal de betrokken partijen aanhoren
de commissie zal haar antwoord binnen de 30 dagen na ontvangst van de klacht meedelen aan de indiener van de klacht en aan de directeur
als de commissie de klacht gegrond vindt, moet de directeur binnen de 30 dagen na het antwoord van de commissie aan de indiener meedelen hoe hij gevolg zal geven aan deze klacht
indien de afhandeling van de klacht nog geen voldoening geeft aan de indiener kan deze zich schriftelijk wenden tot de leidend ambtenaar van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap, Zenithgebouw, Koning Albert II-laan 37,1030 Brussel

Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek is een verzameling van documenten en visieteksten die het aanbod, het kwaliteitsbeleid, het kwaliteitssysteem en de zelfevaluatie beschrijven van onze voorziening.

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers van het kind kunnen het kwaliteitshandboek komen raadplegen in Merlijn bij de directie, kwaliteitscoördinator of maatschappelijk assistente. De gevraagde documenten kunnen onmiddellijk getoond worden.

11 Verzekerde risico’s

In het belang van de gebruiker en van de goede werking van de voorziening werden door Merlijn verzekeringscontracten afgesloten voor brand (gebouwen, inboedel en persoonlijke bezittingen), voor burgerlijke aansprakelijkheid van personeel en uitbating kinderen (aansprakelijkheid voor lichamelijke, materiële, immateriële en zuivere immateriële schade die wordt veroorzaakt tijdens de uitoefening van de activiteiten van de voorziening) en voor lichamelijke ongevallen van de kinderen.

12 Wijzigingen aan het charter collectieve rechten en plichten

Het charter collectieve rechten en plichten kan ten allen tijde door de voorziening gewijzigd worden. De tekst van de voorgenomen wijziging zal vooraf aan de Raad van bestuur en de ouderraad meegedeeld worden, die over een maand tijd beschikken om suggesties of opmerkingen aan de voorziening te melden.

Elke relevante wijziging wordt schriftelijk aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van het kind gemeld.
De meest recente versie kan steeds geraadpleegd worden via de website www.mpimerlijn.be of op vraag bij de maatschappelijk assistente.

Plaats en datum: _______________________________________________________________________________

Voor ontvangst en akkoord,

Protocol MFC


Print Friendly, PDF & Email
 


Protocol van opvang, behandeling of begeleiding

niet Rechtstreeks Toegankelijke hulp

 

Protocol van opvang, behandeling of begeleiding wordt hierna protocol genoemd.

 

Alvorens tot opvang, behandeling of begeleiding over te gaan wordt tussen de ouder of wettelijke vertegenwoordiger van het kind met een beperking en de v.z.w. Merlijn, het protocol afgesloten en ondertekend. In geval van dringende opname wordt de overeenkomst binnen de 5 dagen na opname afgesloten. Een door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger ondertekend exemplaar van het charter collectieve rechten en plichten wordt bij dit protocol gevoegd en maakt er een ondeelbaar geheel mee uit.

 

Identiteit van de partijen:

tussen de v.z.w. Merlijn, Schotensesteenweg 258 te 2100 Deurne, hierna genoemd
de voorziening, vertegenwoordigd door Steven Wouters, directeur, of zijn vervanger, verder genoemd “directie”

en de gebruiker, ………………………………………………………….………………………………………………………

geboren te……………………………………………..op……………………………………….………………………….

wonende te………………………………………………………………..…………………………………………………..

vertegenwoordigd door mevrouw/mijnheer……………………..…..………………………………………

wonende te ………………………………………………………………………..…………………………………………

die optreedt als ouder of wettelijke vertegenwoordiger van het kind,

 

wordt als volgt overeengekomen:

 1. In overeenstemming met het indicatiestellingsverslag van de jeugdhulpregie gaat deze overeenkomst in vanaf: _______________
  Vanaf het moment dat de opvang start, wordt er een proefperiode van 3 maanden voorzien.
  Rond de leeftijd van 6 jaar wordt er samen met de ouders of wettelijk vertegenwoordiger van het kind gezocht naar geschikte vervolgopvang.
 2. Binnen een termijn van 6 maanden na opname en effectieve aanwezigheid van het kind, wordt er een individueel handelingsplan opgemaakt.  Het maakt deel uit van de individuele begeleidingsovereenkomst.
  Het individueel handelingsplan kan omvatten wat volgt:

  • zelfredzaamheidstraining en cognitieve training
  • sociaal en emotioneel welbevinden
  • kinesitherapie en psychomotoriek
  • logopedie
  • ergotherapie
 3. Het protocol kan enkel aangepast of gewijzigd worden in volgende gevallen:
  • bij wijziging van de toepasselijke wetgeving
  • wanneer één van beide partijen een (aantal) nieuwe bepaling(en) wil opnemen die een grondige weerslag zou(den) hebben op het bestaand protocol.
   De initiatiefnemende partij zendt een schriftelijke aanvraag naar de andere partij.  De ouderraad zal vooraf ingelicht en geraadpleegd worden over een beslissing tot wijziging zonder dat hun goedkeuring vereist is.
 4. Onder voorbehoud van wat bepaald wordt in het charter collectieve rechten en plichten, gebeurt de beëindiging van deze overeenkomst steeds in onderling overleg.
 5. De persoonlijke bijdrage wordt vastgesteld op max 12,64 euro per dag aanwezigheid.  De bedragen worden wettelijk bepaald door het VAPH en zijn indexgevoelig.
 6. De bijzondere prestaties en voordelen verstrekt door de voorziening, die niet door de overheidssubsidiëring van de dagprijs gedekt en dus door de gebruiker dienen vergoed te worden zijn:
  • 4 euro per zwembeurt (tweewekelijks, facultatief)
  • uitzonderlijke kosten zijn in samenspraak met de ouderraad of op vraag van de ouders (bv. uitstappen, kapper, …. en dergelijke)
  • ingeval van volledige sondevoeding of volledig aangepast dieet wordt het bedrag voor voeding in mindering gebracht. De ouders brengen dan zelf de sondevoeding of dieetvoeding mee
  • indien het kind thuis nood heeft aan visualisaties, aanpassingen van speelgoed, of dergelijke kan dit eventueel gemaakt worden tegen een kleine vergoeding.
  • Eventuele wijzigingen van voornoemde prijzen worden steeds vooraf en schriftelijk meegedeeld aan de gebruikers.

  De betaling van de door de gebruiker verschuldigde persoonlijke bijdragen en van de uitgaven verbonden aan bijzondere prestaties vanwege de voorziening gebeurt aan de hand van een gedetailleerde maandelijkse afrekening, in functie van het aantal aanwezigheidsdagen. Deze maandelijkse onkostennota wordt rond de 7de van elke maand aan de ouders of wettelijk vertegenwoordiger van het kind overhandigd.De betaling geschiedt uiterlijk binnen de 30 dagen door overschrijving op de bankrekening van de voorziening.

 7. De bestuurders en de personeelsleden van de voorziening onthouden zich van elke inmenging in het beheer van gelden of goederen van de gebruiker.
 8. Ingeval van wanbetaling, dit is wanneer de afrekening niet betaald wordt binnen de voorziene termijn van 30 dagen, kan de directie na één maand beslissen om de begeleiding gedurende één week op te schorten. Indien de gebruiker ook daarna niet betaalt, dan kan de raad van bestuur beslissen tot éénzijdige opzegging van de overeenkomst.
 9. Na wanbetaling kan de directie, als voorwaarde voor verderzetting van de begeleiding, een voorschot aanrekenen van maximaal één maand.
 10. De ouder of wettelijk vertegenwoordiger van het kind verklaart op erewoord dat hij geen vergoeding voor hulp aan derden of ondersteuning door een voorziening heeft ontvangen of dat hij geen aanspraak kan maken op een dergelijke vergoeding. Als het kind een dergelijke vergoeding heeft ontvangen of mogelijk aanspraak op een dergelijke vergoeding kan maken, brengt hij/ zij het VAPH en de voorziening daarvan onmiddellijk op de hoogte.De ouder of wettelijk vertegenwoordiger van het kind verklaart, samen met een exemplaar van dit protocol, een exemplaar van het charter collectieve rechten en plichten te hebben ontvangen, waarvan hij de bepalingen bijtreedt. Deze documenten vormen samen een ondeelbaar geheel.Plaats en datum:………………………………………………………………………………………………………………………..

   

  voor de voorziening,                                                voor de gebruiker,

   

   

  Steven Wouters                                                   dhr/mevr ……………………….……………………….
  directeur                                                              ouder of wettelijk vertegenwoordiger van………………………………………………………………….

   

   

   

 

 

 

 

 

 

goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 08.06.2017 en de ouderraad op 19.06.2017